Koronawirus – aktualizacja III – Rozporządzenie z 31 marca 2020 roku

Kontynuujemy serię artykułów, w których w przystępnej dla Państwa formie oraz w sposób uporządkowany staramy się opisywać kolejne restrykcje. 

W dniu 31 marca 2020 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Poniżej najważniejsze z nich.  

Przekraczanie granic Rzeczpospolitej Polskiej 

Zgodnie z rozporządzeniem w okresie od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania:

 • wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana:
 • przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:
 • adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę;
 • numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.
 • odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, 14 dniową obowiązkową kwarantannę. 

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich rozporządzeń jest obowiązek odbycia kwarantanny wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Obowiązek ten stosuje się od dnia 31 marca 2020 roku. 

W dalszym ciągu obowiązek poddania się kwarantannie nie dotyczy osób przekraczających granice Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:

 • załogę statku powietrznego, 
 • rybaków lub marynarzy, 
 • załogę w żegludze śródlądowej, 
 • załogę statków w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim,
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego,
 • obsadę pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej, 
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

Obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się także w przypadku przekraczania granicy:

 • w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy,
 • przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe,
 • przez członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, także członków ich rodzin, którzy przekraczają tę granicę w celu odbycia tranzytu do innego państwa, trwającego nie dłużej niż 24 godziny liczone od momentu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakazy i ograniczenia w przemieszczaniu się 

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 11 kwietnia 2020 roku zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

 • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
 • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W okresie od 31 marca do odwołania w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje:

 • pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 11 kwietnia 2020 roku przemieszczanie się osoby do ukończenia 18 roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 11 kwietnia 2020 roku zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia:

W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 11 kwietnia 2020 roku zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

Zakaz nie dotyczy:

 • wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na wskazanych terenach na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
 • działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;
 • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

Sposób zachowania się w obiektach handlowych

W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 11 kwietnia 2020 roku może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych oraz w placówkach handlowych w tym samym czasie, nie więcej niż:

 • 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00 – 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia,
 • 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku

– z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

Od dnia 1 kwietnia 2020 roku osoby korzystające z usług obiektów handlowych są obowiązane nosić podczas zakupów towarów i usług rękawiczki jednorazowe, a od 2 kwietnia 2020 roku osoby zarządzające tymi obiektami są zobowiązane zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. 

Nadto są obowiązani dokonywać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego. 

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 11 kwietnia 2020 roku zakazuje się:

 • organizowania zgromadzeń, w tym zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Nie dotyczy to spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

W okresie od dnia 12 kwietnia 2020 roku do odwołania, zakazuje się organizowania zgromadzeń, w których liczba uczestników wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu przekracza 50 osób. 

Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

Zgodnie z rozporządzeniem w okresie od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów.

We wskazanym okresie, nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:

 • gogli ochronnych;
 • kombinezonów typu TYVEK;
 • masek typu FFP2/FFP3;
 • maseczek chirurgicznych;
 • ochraniaczy na buty (obuwie);
 • rękawiczek lateksowych;
 • rękawiczek nitrylowych;
 • środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń

– przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym Wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy. Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych

W okresie od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:

 • prowadzenia działalności:
 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki

– całkowity zakaz prowadzenia działalności,

 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce

– całkowity zakaz prowadzenia działalności,

 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki

– całkowity zakaz prowadzenia działalności,

 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness

– całkowity zakaz prowadzenia działalności,

 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych

– całkowity zakaz prowadzenia działalności,

 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów

– całkowity zakaz prowadzenia działalności,

 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych

– całkowity zakaz prowadzenia działalności,

 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi

– całkowity zakaz prowadzenia działalności,

 • związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu

– całkowity zakaz prowadzenia działalności,

 • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej

– całkowity zakaz prowadzenia działalności,

 • związanej z prowadzeniem usług hotelarskich,

– od dnia 2 kwietnia całkowity zakaz prowadzenia działalności z wyłączeniem realizacji usług polegających na zapewnieniu miejsca zakwaterowania dla osób: objętych kwarantanną lub izolacją, wykonujących zawód medyczny, w związku 
z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych, 
lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej
;

 • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą – całkowity zakaz prowadzenia działalności;
 • sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

Ograniczenia polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 roku do odwołania,

5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 roku.

W okresie od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:

 • handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:
 • żywności,
 • produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 • artykułów toaletowych,
 • środków czystości,
 • produktów leczniczych, w tym w aptekach lub punktach aptecznych,
 • wyrobów medycznych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • gazet,
 • artykułów budowlanych lub remontowych,
 • artykułów dla zwierząt domowych,
 • paliw.

– całkowity zakaz handlu;

 • prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności

– całkowity zakaz świadczenia usług;

 • prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych

– całkowity zakaz handlu;

W okresie od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:

 • prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej

– całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 • działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

– zakaz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

Jednocześnie zakazuje się sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich. Zakazu nie stosuje się w przypadku, gdy pozwolenia albo zaświadczenia, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 oraz z 2020 r. poz. 284), zostały wydane przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.

W okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 roku zakazuje się w soboty i niedziele handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych.

Zakłady pracy 

Zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.

Placówki pocztowe 

W okresie od 1 kwietnia do dnia 11 kwietnia 2020 roku w placówkach pocztowych, dopuszczalna liczba osób przebywających, w tym samym czasie, w danej placówce nie może być większa niż 2 osoby na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę placówki pocztowej.

Działalność lecznicza 

W okresie od 31 marca do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:

 • udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;
 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, oraz z wyjątkiem:
 • świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
 • świadczeń stacjonarnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.3), udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby, w rozumieniu tych przepisów;

Nie stosuje się do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych, rozpoczętych najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 roku.

 • udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w pojazdach (pracowni mobilnej);

Stosuje się od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

 • udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374);
 • sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078).

2 myśli w temacie “Koronawirus – aktualizacja III – Rozporządzenie z 31 marca 2020 roku

 1. Witam, trochę inny temat ale prosba o wykładnię, moja zona własnie biegała po ulicy, nie po terenach zielonych czy w parku. Podjechali tajniacy z komendy na mokotowie i zarządali podjescia do samochodu – odmówiła, i pokazania dowodu – odmówiła. Imię, nazwisko i adres przekazała im ustnie. Panowie nie mieli rekawiczek ani masek. Chciali dac mandat ale skończyło się na pouczeniu. Wolno biegać czy nie? Sporo ludzi biega po ulicach i jest mnóstwo róznych opinii w sieci. Myślę że taka informacja bardzo by się przydała

  Polubienie

  1. Naszym zdaniem wolno biegać, jeździć na rowerze i uprawiać inne aktywności sportowe pod warunkiem, że robimy to samemu i z dala od innych ludzi. Uważamy, że jest to sposób realizowania potrzeb życia codziennego, co jest dozwolone Rozporządzeniem. Nadto w żadnym z wprowadzonych przepisów nie zakazano uprawiania sportów na świeżym powietrzu. I wreszcie na stronach rządowych można znaleźć informację, że można wychodzić z domu w celu realizowania niezbędnych codziennych potrzeb, a do takich zalicza się jednorazowe wyjście w celach sportowych. Podsumowując uważamy, że uprawianie sportu przy zachowaniu wprowadzonych reguł ostrożności jest dozwolone, a policja nie ma prawa karać takich osób. Zatem w przypadku, gdyby Policja chciała wręczyć komukolwiek mandat zalecamy jego nieprzyjmowanie.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: